Kolbotn Fysikalske Institutt

Fysioterapi - Manuellterapi - Psykomotorisk fysioterapi

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Mer informasjon kommer snart.